Granty EHP

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

 POĎAKOVANIE

Obnova Vily K

Projekt "Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA)" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 380 169 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 57 025 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uskutočniť pamiatkovú obnovu objektu Vily K a jeho následnú premenu na kultúrne centrum s možnosťou ubytovania vo výnimočnom priestore v štýle 30-tych rokov.

OZ Vila K realizuje projekt podporený grantom z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR s názvom 

Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA)

Informácie o projekte

Číslo projektu: CLT01012
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: január 2021 - apríl 2023
Výška poskytnutého grantu: 380 169 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 427 156 EUR
Prijímateľ: OZ Vila K, Kmeťkova 25, Nitra
Výsledok projektu: Obnovené a revitalizované kultúrne dedičstvo

Projekt bude implementovaný v meste Nitra, na Kmeťkovej ulici č. 22, kde sa nachádza významná funkcionalistická stavba - Vila K.

Máme za sebou: Záhradné úpravy

Aktuálne prebieha: Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie Vily K

Ďalší krok: Realizácia interiéru

Zameranie projektu

V rámci projektu dôjde ku komplexnej pamiatkovej obnove Vily K, významnej funkcionalistickej pamiatke mesta Nitra. Cieľom projektu je aj prezentácia histórie mesta Nitra, predovšetkým s dôrazom na tento objekt a v kontexte medzivojnovej a modernej architektúry, správa a prevádzkovanie vily a organizácia kultúrnych, edukačných a spoločenských podujatí vo Vile K. Snahou je prinavrátiť pôvodný vzhľad vily a do jej priestorov vniesť nový život, súladný s duchom tohto jedinečného priestoru.

Základným filozofickým princípom projektu je vízia nového verejne prístupného kultúrneho centra na mape Nitry, z prítomnosti ktorého budú benefitovať ako obyvatelia Nitry, tak jej návštevníci, najmä z radov študentov a milovníkov architektúry a medzivojnového obdobia.

Pamiatková obnova objektu bude realizovaná v súlade s príslušnými rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Nitra. Budú obnovené fasády aj interiéry, modernizované siete, zvýšený hygienický štandard, ako aj revitalizované bezprostredné okolie pamiatky. 

Prízemie bude slúžiť ako kultúrny komunitný priestor, ktorý bude prístupný verejnosti a využívaný ako platforma pre diskusie, kultúrne a umelecké predstavenia a iné eventy. V časti pod stĺpmi bude vytvorené miesto pre umeleckú rezidenciu. 

Prvé poschodie bude využité najmä ako múzejná časť, úlohou týchto priestorov bude najmä prezentácia každodenného života medzivojnovej Nitry. Vstupom do tejto časti návštevník akoby vstúpil do funkcionalistického domu z tridsiatych rokov. Súčasťou týchto priestorov bude kombinácia originálneho medzivojnového nábytku a dobového vybavenia a replík tých kusov, ktoré boli vo vile fotograficky zachytené, avšak boli zničené v minulosti.

Časť budovy bude využívaná ako príležitostné zážitkové ubytovanie pre hostí, ktorí budú schopní oceniť autenticitu obnoveného priestoru.

O Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo Facebook profil Granty EHP a Nórska na Slovensku. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.